Partnerystė ir atstovavimas

 Atstovavimo veikla ir partnerystė yra šiuolaikinės bibliotekos egzistavimo būtinybė. Bendradarbiaudamos su valdžios ir visuomeninėmis institucijomis, verslo įmonėmis, žiniasklaida, viešosios bibliotekos inicijuoja pozityvius pokyčius visuomenėje ir atskirose bendruomenėse.
Projekto „Bibliotekos pažangai“ metu 2010 m. atstovavimo mokymai organizuoti viešųjų bibliotekų vadovams, vėliau atstovavimo įgūdžių stiprinimo mokymuose dalyvavo daugiau negu 1700 bibliotekininkų.

Viešosiose bibliotekose taip pat įgyvendintos praktinės atstovavimo iniciatyvos. Daugiau nei 100 bibliotekų savo partnerius bei lankytojus pakvietė dalyvauti kartu kuriant naujoviškos bibliotekos viziją. Partnerystę su gyventojų bendruomenėmis sustiprino savanorystės iniciatyva – bibliotekų pagalbininkais vien per 2011 metus tapo beveik 3000 savanoriškai dirbančių šalies gyventojų. Per 350 bibliotekų ir jų filialų prisijungė prie akcijos „Biblioteka ir partneriai“, kurios metu bibliotekos įgyvendino praktinius atstovavimo veiklos pavyzdžius ir mokėsi vienos iš kitų, kaip sustiprinti partnerystės ryšius.

Nuomonių tyrimų rezultatai rodo, kad per trejus projekto „Bibliotekos pažangai“ metus bibliotekininkai tapo gerokai aktyvesniais savo įstaigų ambasadoriais, o ryšius su ilgalaikiais partneriais užmezgė absoliuti dauguma viešųjų bibliotekų.

Iki projekto – Nacionalinė savaitė ir pavienės iniciatyvos

Iki 2008 m. daugumos viešųjų bibliotekų partnerystės iniciatyvos apsiribojo savivaldybės teritorija. Jų dažniausi partneriai buvo vietoje veikiančios viešojo sektoriaus ir nevyriausybinės organizacijos, tokios kaip bendruomenių centrai, klubai, švietimo institucijos, kultūros įstaigos ir asociacijos. Neretai tokios iniciatyvos buvo sėkmingos ir leido bibliotekoms rasti ilgalaikių partnerių, rėmėjų, jų pagalba atnaujinti veiklą, spaudinių fondą ar aplinką.

Tradicinė Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė, organizuojama nuo 2001 metų, buvo bene vienintelė atstovavimo priemonė nacionaliniu lygiu, leidžianti bibliotekoms pasiekti tikslines auditorijas, perduoti joms žinią ar pranešimą, sulaukti grįžtamosios reakcijos.
Kasmet Lietuvos bibliotekininkų draugija skelbia vis kitokią Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės temą, kuria siekiama atkreipti visuomenės, valdžios, žiniasklaidos ir bibliotekų bendruomenės dėmesį, pabrėžiant bibliotekos reikšmę, įtaką, vietą, unikalumą ir vertę visuomenėje.

Pasisemta atstovavimo įgūdžių

Įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“, atstovavimo gebėjimus stiprino tiek viešųjų bibliotekų administracijų atstovai, tiek bibliotekininkai. 2010 m. bibliotekų vadovai kartu su partneriais – savivaldos institucijų, žiniasklaidos, verslo subjektų atstovais – dalyvavo 52 dienų mokymuose „Atstovavimo bibliotekoms gebėjimų stiprinimas“. Po šių mokymų nutarta stiprinti ir viešųjų bibliotekų darbuotojų atstovavimo įgūdžius.

2011 m. 1793 miesto ir kaimo bibliotekininkai buvo pakviesti į analogiškus mokymus, kuriuose jiems suteikta žinių ir įgūdžių, skatinant entuziastingai atstovauti bibliotekai ir įtraukti kitus į atstovavimo veiklą. Mokymų dalyviai galėjo įvertinti savo nuostatas, įgauti daugiau pasitikėjimo savimi ir sužinoti geriausias atstovavimo bibliotekoms praktikas. Bibliotekininkai taip pat išmoko pristatyti biblioteką ir ieškoti kūrybiškų raiškos būdų.

Bibliotekos savo viziją kūrė su partneriais

Projekto „Bibliotekos pažangai“ metu viešosiose bibliotekose buvo įgyvendinamos ir praktinės atstovavimo įgūdžių iniciatyvos.
2011 m. išleista knyga „Naujoviškos bibliotekos gairės“, skirta visų viešųjų bibliotekų vadovams, darbuotojams, rėmėjams, partneriams bei finansuojančių institucijų atstovams, suinteresuotiems efektyvia bibliotekų veikla. Leidinyje akcentuojami pagrindiniai šiuolaikiškos bibliotekos bruožai, kuriuos gali viešinti bibliotekininkai, atstovaudami savo bibliotekai nepriklausomai nuo sezono ar regiono.

Šis leidinys tapo 2011 m. pavasarį bibliotekų organizuotų viešų diskusijų „Kurk naujovišką biblioteką“ pagrindu. Diskusijų metu ne tik bibliotekininkai, bet ir valdžios bei verslo institucijų atstovai, gyventojų bendruomenės įsitraukė į ateities bibliotekos vizijų kūrimą – tokios bibliotekos, kuri geriausiai atstovautų jų poreikiams. Parengtos modernios bibliotekos vizijos panaudotos ateities bibliotekos pristatymui projekte „Lietuva 2030“.

Žiniasklaidoje pasirodė per 20 pranešimų apie viešųjų bibliotekų sukurtas vizijas. Keturi geriausi viešųjų bibliotekų „Naujoviškos bibliotekos vizijos“ projektai buvo apdovanoti rėmėjų įsteigtais prizais.

Bibliotekose – didžiausia savanorystės iniciatyva

2011 m. viešosios bibliotekos įgyvendino dar vieną ilgalaikę iniciatyvą, skirtą betarpiškam gyventojų bendruomenių įsitraukimui į kasdienę bibliotekos veiklą. Tai – savanorystės akcija „Savanoris bibliotekoje“.

2011 m. birželį bibliotekos prisijungė prie Europos informacijos centro paskelbto Europos savanorystės maratono, kviesdamos savanorius tapti bibliotekininkų pagalbininkais. Bibliotekoms parengta metodinė medžiaga, plakatai, kviečiantys aktyvius gyventojus neatlygintinai dirbti bibliotekose, akcija viešinta spaudoje, renginiuose. Savanoriams bibliotekose išduoti savanorių pasai, skirti įrašams apie atliktus konkrečius darbus ir savanorystės trukmę.

2011 m. gruodžio mėnesį, apibendrinus pusmetį trukusią iniciatyvą, paaiškėjo, kad daugiau kaip 500 Lietuvos bibliotekų, prisijungusios prie Europos savanorystės maratono, sugebėjo pritraukti beveik 3000 savanorių! Tai gerokai daugiau nei didžiausia iki šiol savanorystės iniciatyva nepriklausomos Lietuvos istorijoje laikytas 2011 m. Europos krepšinio čempionatas, kurio rengėjai pasitelkė beveik 2000 savanorių. Daugelyje viešųjų bibliotekų savanoriai tapo aktyviais rėmėjais, užtarėjais, pagalbininkais ir gerų žinių skleidėjais, su kuriais bibliotekos sėkmingai tęsia draugystę ir pasibaigus akcijai.

Savanorystės bibliotekose akciją vainikavo 6 geriausių savanorių ir 3 viešųjų bibliotekų, aktyviausiai dalyvavusių šioje iniciatyvoje, apdovanojimai rėmėjų prizais.

Partnerystės veiklų žemėlapis

Stiprinant bendradarbiavimą atstovavimo veiklose 2011 m. vykdyta iniciatyva „Biblioteka ir partneriai“. Jos metu bibliotekininkai buvo skatinami ir motyvuojami atstovauti savo įstaigoms, užmegzti ir palaikyti ryšius su  kitomis institucijomis, bendruomenėmis, ieškoti rėmėjų. Savo pasiekimus, įgyvendinant šias veiklas, viešosios bibliotekos žymėjo interaktyviame žemėlapyje „Biblioteka ir partneriai“.

Prie iniciatyvos prisijungė per 360 bibliotekų ir jų filialų, kurie per 2011 m. pateikė daugiau nei 1900 pranešimų apie laimėjimus ir darbus, atliktus su įvairiausiais partneriais. 2011 m. nuo balandžio iki gruodžio buvo renkamos ir apdovanojamos partneriškiausios mėnesio bibliotekos.

Žinia apie geriausias bibliotekų iniciatyvas pasklido ir visoje Lietuvoje. 2011 m. rugsėjo – spalio mėn. Lietuvos radijo laidoje „Lietuvos diena“ parengtose trylikoje rubrikų „Žinios iš bibliotekų“ pristatyti bibliotekų nuveikti darbai.

Partnerystės veiklas vykdo daugelis bibliotekų

Ne tik įgyvendintos praktinės atstovavimo iniciatyvos, prie kurių prisijungė dauguma viešųjų bibliotekų, bet ir nuomonių tyrimų duomenys atskleidė, kad bibliotekininkai projekto „Bibliotekos pažangai“ metu tapo aktyvesniais savo įstaigų ambasadoriais.

Apklausų duomenimis, didžioji dalis bibliotekų 2011 m. buvo užmezgusios partnerystės ryšius su kitomis organizacijomis. Dažniausi bibliotekų partneriai – valstybinės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos, tačiau pastaraisiais metais ypač suaktyvėjo ir bibliotekų bendradarbiavimas su verslo įmonėmis.
Partneryste

Šiandien dauguma bibliotekos darbuotojų jau supranta naujoviškos bibliotekos vertę ir atstovavimo naudą, įgyja vis daugiau įgūdžių, reikalingų tapti entuziastingais ir sėkmingais bibliotekos ambasadoriais, skatinančiais visuomenės ir bendruomenės narius bei organizacijas palaikyti ryšius su biblioteka.